Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: [17-01-2024]

1. Acceptatie van Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Vexio ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van onze diensten.

2. Diensten en Overeenkomsten

Vexio levert digitale diensten, waaronder het ontwerpen en ontwikkelen van websites en webshops. Specifieke afspraken worden vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten.

3. Betaling en Facturering

Betalingen voor onze diensten worden overeengekomen en gefactureerd volgens de afgesproken tarieven en voorwaarden. Facturen dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

4. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Vexio geleverde diensten blijven eigendom van Vexio, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Verantwoordelijkheden van de Klant

De klant is verantwoordelijk voor tijdige levering van benodigde materialen en informatie. Eventuele vertragingen als gevolg van het niet nakomen van deze verantwoordelijkheid vallen buiten de verantwoordelijkheid van Vexio.

6. Privacy en Gegevensbescherming

Vexio verbindt zich ertoe de privacy van klanten te respecteren en persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving te behandelen.

7. Aansprakelijkheid

Vexio is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of winstderving. De totale aansprakelijkheid van Vexio is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

8. Wijzigingen in Voorwaarden

Vexio behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten en worden van kracht na bekendmaking.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.

10. Contactgegevens

Vexio is gevestigd op Davidsplein 6A. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via www.vexio.nl/contact

Bedankt voor het vertrouwen in Vexio.

Vexio – Davidsplein 6A – KVK 91022878